Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: A Kislétai "Rákóczi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működéséből.

2016.09.11. 15:39 Pénzes László

A Kislétai „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működéséből.

A megyei levéltárban van a Kislétai „Rákóczi” Termelőszövetkezet 1960. január 27.-én 13 órakor megtartott alakuló üléséről készült jegyzőkönyv. Tárgyként szerepel „A TSz vezetőség beszámolója az eddig végzett munkáról, valamint a tsz vezetőség újraválasztása és a belépet tagok felvétele.” Jelen vannak: Kertész János Megyei Tanács VB részéről, Bagaméri Béla Járási Pártbizottság részéről, Koda János Járási Tanács VB részéről, 370 tsz tag az új belépőkkel együtt, a tagság 75 %-a. Mikó János elnök beszámolójával kezdődött az alakuló közgyűlés. A beszámoló foglalkozott a tsz 1949-től történő fejlődésével, megállapította, hogy évről évre erősödött. A beszámoló végén felolvasta a 225 család nevét, akik kérték a felvételüket, akiket a közgyűlés egyhangúlag felvette a soraiba.

Áncsák Pál a közgyűlés levezető elnöke kezdeményezte a háromtagú jelölő bizottság megválasztását. Megválasztásra került Esztári Mihály, Egri Sándor, Szilágyi Ferenc. A közgyűlés egyhangúlag, a termelőszövetkezet igazgatóságába választotta: Mikó János, Egri Sándor, Esztári Mihály, Vass József, Besenyei Ferenc, Tamás Mihály, Ignácz János, Pallagi Piroska, és Madácsi István. Elnöknek Mikó Jánost, elnökhelyettesnek Egri Sándort, ellenőrzőbizottság tagjainak Sitku Sándor, Oláh Elek, Fazekas György, elnöknek Sitku Sándort választották meg. A fegyelmi bizottság elnökének Farkas Sándort, tagjainak Varga Jánost, D. Pataki Károlyt, a szociális bizottság elnökének id. Bagaméri Sándort, tagjainak özv. Popovics Györgynét, Pankotai Istvánt. A leltározó bizottság 13 fővel, elnökének Mikó Jánost elnök lett megválasztva.

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet aláírta: a jegyzőkönyvezető Nagy Lajos, a közgyűlés elnöke Áncsák Pál, az elnök Mikó János. Hitelesítők Bán Albert, Egri Sándor, a másolat hiteléül Neumányi Mária. Az alakuló közgyűlés 16 órakor került bezárásra.

Az 1963 és az 1968 évi termelőszövetkezetre vonatkozó jegyzőkönyvet Mikóné Lengyel Piroska bocsátotta a rendelkezésemre – hálás köszönet érte. Megjegyzem, hogy a Kislétai „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezetre vonatkozó zárszámadó közgyűlések és a küldöttgyűlések jegyzőkönyvei a megyei levéltárban is fellelhetőek.

Az 1962 évről szóló zárszámadó közgyűlést 1963. január 23.-án állattenyésztési brigádértekezlet, 1963. január 24.-én Gyümölcs- és Szőlőtermelési brigádértekezlet, 1963. február 4.-én Bihari, Orosz, és Tamás brigádértekezlet, 1963. február 5.-én Dani és Reszkető brigádértekezlet előzte meg, amelyeknek a napirendjén szerepelt az 1962 évi munka értékelése és az 1963 évi anyagi érdekeltségi rendszer. A brigádértekezleteket a rendelkezésre álló jegyzőkönyvek szerint tanulmányoztam, aminek a részletezésétől eltekintek.

Az 1963. február 7.-én tartott Zárszámadási Közgyűlést a jegyzőkönyv alapján igyekszem bemutatni. Napirendi pontok voltak: 1. az 1962 évi zárszámadási beszámoló ismertetésen, előadó Mikó János elnök. 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, előadója Fazekas György. 3. Az 1963 évi termelési terv ismertetése, előadó Ignácz Imre. 4. Az 1963 évi premizálási javaslat ismertetése, az 1962 évi versenykiértékelése, előadó Madácsi Károly. 5. Bejelentések, kérdések.

Jelen voltak: Termelőszövetkezeti tagok 95 %-a. Járási Tanács VB részéről Balogh József VB elnökhelyettes. Járási Tanács Mezőgazdasági Osztály részéről Raffay Zoltán mg-i osztályvezető. Járási Pártbizottság részéről Gyarmati György, Tabi József. OTP részéről Lórán György. Községi Tanács részéről Hajas Györgyné, Esztári Mihály.

Hozzászólók: Megyesi Kálmán, Danku Miklós, Madácsi István, Balogh József, Orosz József, Madácsi Károly, Egri Sándor, Lóránt György, Esztári Mihály.

A válaszadás után a közgyűlés a 11 pontban megfogalmazott határozati ajánlatot elfogadta. A jegyzőkönyvet aláírta Danku Miklós levező elnök, Ari Imre, Lakatos Pál hitelesítők, Tassi Julianna jegyzőkönyvezető. A beszámolók mellékelve voltak.

A beszámolóból idézek: „A közösségünk életében döntő fordulat következet be, amikor 1960. januárjában a község lakosságának döntő többsége, azaz 98 %-a megértette, hogy a felemelkedés útja csakis a nagyüzemi mezőgazdaság, vagyis a termelőszövetkezet.” „1960 évi beinduláskor voltak problémák, amelyeket sikerült megoldani, igen sok akkori probléma ma már csak emlék számunkra.”

Az 1962 évi gazdasági mutatókat a következőkben foglalom össze. Létszám 417 tag, ebből 159 nő, a munkában rendszeresen részt vett 311 tag, a családok száma 400. A létszámban a besegítő családtagok nem szerepelnek. Az összes földterület 3264 kataszteri hold, aranykorona értéke 17.244, egy holdra 5,28 aranykorona jut. 1962-ben szántón 44 hold szőlőtelepítés valósult meg. Egy főre 5,9 hold, egy dolgozóra 8,3 hold jut. Vetésterület: kenyérgabona 750 hold, szemes takarmány 425 hold, ipari növények 330 hold, burgonya 175 hold, szálastakarmány 86 hold, egyéb 164 hold. Terméseredmények: búza 8,37 q/kh, rozs 6 q/kh, ősziárpa 14 q/kh, kukorica 14 q/kh, burgonya 67 q/kh, cukorrépa 156 q/kh, napraforgó 4,34 q/kh, édes csillagfürt 4,8 q/kh, lucernaszéna 27 q/kh.

Állattenyésztés mutatói: szarvasmarha 170 db, ebből tehén 55 db, sertés 656 db, ebből anyakoca 106 db, juh 515 db, ebből anya 295 db, ló és csikó 52 db, szaporulat borjú 52 db, malac 891, bárány 249 db, hízósertés 357 db, hízó marha 43 db, baromfi 10.000 db, tejtermelés 110.902 liter, gyapjú 2175 kg.

A termelőszövetkezet pénzgazdálkodása: Az összes árubevétel 6.419.000,-Ft, árú értékesítése 5.761.000,-Ft, állami jóváírás 127.714,-Ft. Beruházás 638.805,-Ft, ebből épületre 292.034,-Ft, gépvásárlásra 282.409,-Ft, gazdasági felszerelésekre 48.479,-Ft. A fel nem osztható szövetkezeti alap 665.166,-Ft-al, a biztonsági alap 284.417,-Ft-al növekedett. A termelőszövetkezet tiszta vagyona 7.252.000,-Ft, a növekedés 1.085.000,-Ft. A tagok részére felosztott részesedés összesen 4.349.000,-Ft, 1961-ben 2.972.000,-Ft. A teljesített munkaegység 94.916, egynek az értéke 45,81,-Ft. A zárszámadás után munkaegységre 1.361.561,-Ft, prémium címén 405.212,-Ft, földjáradék címén 85.919,-Ft, jutalmakra 18.400,- Ft fizettek ki.

A termelőszövetkezetben küldöttgyűlést három alkalommal tartottak. 1963. május 30.-án megtartott küldöttgyűlésen, napirenden szerepelt a tavaszi munkák, növényápolás, az aratásra történő felkészülés, valamint fegyelmi ügyek és egyebek. A küldött tagok 95 %-ban voltak jelen, hozzászólók 9 fő, jegyzőkönyvezető Neumányi Mária, jegyzőkönyvet aláírta Mikó János elnök és két hitelesítő Orosz József, Dani József. A küldöttgyűlés 12 pontban fogalmazta meg határozatait, amelyből a következőket emelem ki. A 3. pontban K K tsz tag háztáji területét 1 kh-ról 800 ölre csökkentik, mivel a közös munkából nem veszi ki a részét. A 6. pont szerint a kiránduló tagok részére az autóbusz fizetése mellett 50-50 Ft-ot biztosítanak. A 7. pont szerint az alma elszállításához szükséges ládákra 640.000,-Ft göngyöleghitelt biztosítanak. A 8. pont szerint a Zetorosok jogtalan munkaegység beírását és elszámolását attól vonják le, aki azt elszámolta, illetve igazolta. A 9. pont szerint B A és M I raktárosok 4-4 munkaegység levonásban részesülnek. A 10. pont szerint A I takarmányos a tsz kukoricájának eltulajdonításáért / zsebben tsz kukoricát akart elvinni/ az évi prémiumának 50 %-át levonják. A 11. pont szerint B F tehenész 2 db borjú elhullásáért 400,- Ft kártérítést köteles fizetni. A 12. pont szerint a tsz 14 nap fizetett szabadságot biztosít azon tagok részére, akik a közös munkából becsületesen kiveszi a részüket.

A küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyv a következő mellékleteket tartalmazza: Beszámoló a tavaszi mezőgazdasági munkák végrehajtásáról. Kettő darab jegyzőkönyv a fegyelmi bizottsági ülésről /1963. május 16./. Megállapodás a Kislétai Rákóczi Termelőszövetkezet és O M és N Gy agrármérnök jelöltek között, amely 1963. február 8.-án jött létre. A megállapodás szerint a tsz alkalmazza O M és N Gy, mint agrármérnök jelölt gyakornokokat 1963. július 1.-től 1963. december 31.-ig. 1964. január 1.-től december 31.-ig. O M agrárfőmérnöki /Főagronómusi/, N Gy agrármérnöki /agronómusi/ beosztásban. A megállapodás b. pontja szerint O M 1963. július 1.től december 31.-ig havi 35 munkaegységet a tsz munkabér címén jóváír és a munkaegység tervszerinti értékének 80 % -t havonta készpénzben fizeti ki. 1964. január 1.-től terv szerint 3.200,-Ft értéknek megfelelő mennyiségű munkaegységet jóváír és ennek 80 %-át havonta készpénzben kifizeti.

Küldöttgyűlést az évsorán 1963. augusztus 13.-án és 1963. november 14.-én tartottak még, amelyekkel nem foglalkozom, de szervesen kötődik a termelőszövetkezet következetes, működéséhez.

Az ötével későbbi 1968. évi küldöttközgyűléseken hozott jelentősebb változást hozó határozatokat a következőkben foglalom össze. Az 1968. március 15.-ei határozatok: 2. pont szerint megerősítik a termelőszövetkezet jövedelemelosztására vonatkozó készpénzes munkadíjazást / 36 igen, 4 nem/. Az 5. pont szerint határozatilag megerősíti a traktorosok részére az elmúlt évben is alkalmazott munkanormákat és a 70-80 Ft-os műszaknormánkénti díjazást, melynek 80 %-át minden hónapban kifizetnek. A 7. pont szerint hozzájárul, hogy a termelőszövetkezet elnöke a Máriapócsi Zöldmező termelőszövetkezetbe is ellássa az elnöki teendők. Az 1968. július 24.-ei határozatok: A 2. pont szerint határozatilag megerősíti Nyírbátorban és Kislétán megvalósítandó borkimérő helyek megvalósítását. Az 1968. december 12.-én hozott határozatok: A 4. pont szerint Madácsi Károly a személyzeti munkával kapcsolatos feladatok ellátásáért 200,- Ft-os jutalomban részesüljön. A 6. pont szerint megvásárolható egy darab Volga típusú személygépkocsit 115.000,-Ft-ért. A 8. pont szerint hozzájárul a Máriapócsi Zöldmező Termelőszövetkezettel közösen megépítésre kerülő 120 vagonú alma hűtőház megépítéséhez és az ezzel felmerülő költségek fizetéséhez.

Az 1968. január 26.-án megtartott zárszámadó közgyűlés napirendi pontjai: 1. Az 1967. évi zárszámadási beszámoló, előadó Mikó János. 2. Ellenőrzési Bizottság beszámolója, előadó Madácsi Károly. 3. Alapszabály jóváhagyása, előadó Kovács László. 4. Az 1967. évi zárszámadási mérleg ismertetése, előadó Takács Jánosné. 5. Verseny kiértékelés, előadó Ignácz János. A készült jegyzőkönyvet Mikó János elnök, Bihari József, Orosz András hitelesítők, Neumányi Mária jegyzőkönyvvezető írta alá. A zárszámadási közgyűlés határozatában elfogadta a napirendi pontokat, valamint a 8. pontban határozatilag megerősíti a termelőszövetkezeti társulást a központi sertéshizlaló létrehozásához, amelyet hét termelőszövetkezet hoz létre társulási alapon 3.000 férőhelyes nagyságban, 70 % -os állami támogatás mellett a Máriapócsi Keverőüzem mögött lévő területen.

A jegyzőkönyvhöz mellékelt „Az 1967. évi zárszámadó közgyűlés beszámolójából” a következőket rögzítem / a számok mellett zárójelben az 1962 évi szint szerepel/: A taglétszám 414 fő /417/, évközi belépések száma 26 fő, kizárt tagok 45 fő. A tagok számának kor szerinti megoszlása 60 év feletti 160 fő, 50-60 év közötti 69 fő, 40-50 év közötti 70 fő, 30-40 év közötti 64 fő, 20-30 év közötti 43 fő. Az összes árbevétel 11.175.000,-Ft /6.419.000,-Ft/, bruttó jövedelem 8.080.000,-Ft, ebből a tagok részesedése 5.690.000,-Ft /4.349.000,-Ft/, felhalmozásra került 2.523.000,-Ft. Az összes vagyon 33.225.000,-Ft /7.252.000,-Ft/, 1967 évi növekedés 2.762.000,-Ft, halmozott termelési érték 17.427.000,-Ft, az összes munkaegység felhasználása 80.7000 /94.916/.

Kisléta „Rákóczi” Mg. Termelőszövetkezet 1975. februári vezetőségi értekezlet hét napirendi pont között szerepelt az 1974 évi zárszámadás is. A többi napirendi pont 2. Szocialista brigádmozgalom.,3. Versenymozgalom megtárgyalása., 4. Nagycsaládosok, öregek jutalmazása., 5. Az 1975 évi szerződések jóváhagyása., 6. Be—kilépők megtárgyalása., 7. kitüntetések jóváhagyása.

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr835722037

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.